Magyar Tudástár
Fehér Sólyom István
 
Legújabb információk
 
Ajánlat I.
 
Mátyás
 
Ajánlat II.
 
Magyar zászló
 
Magyar címer
 
Kortárs alkotók
 
Ajánlat III.
 
Számláló
Indulás: 2007-07-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Ajánlat IV.
 
A strassbourgi ítélet
 
Játék
 
Hasznos linkek:
 
Nemzeti Hírháló Tv
 
Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend

Trianoni megemlékezés 2009. juni 20-án 19.00. XVI.ker. Prodám u.

A trinoni békediktátum 89. nemzeti gyásznapjára jöttünk ma este ide a hősi emlékműhöz, hogy gyászojuk elveszett országrészeinket az egykor hatalmas és erős hazánkat ért igazságtalan döntés miatt. Gyászolni, de nem temetni jöttünk hazánkat. 89 évvel ezelőtt Jézus Szíve péntekén lett kiválasztva ez a nemzet, hogy Óriásból a legkisebb legyen és a keresztre feszített Úr öt sebének győzelmében részesedhessen. A szabadkőműves hatalom halálra ítélt minket, halálra ítélt, de mégis élünk. Vajon miért történhetett ez meg? Nézzük meg egy kevésbé ismert aspektusból az eseményeket. A XIX. század végére a szabadkőműves világhatalom törekvései, a pénzvilág maga alá gyűri egymás után az országokat, a Mediciek és Fuggerek egykori hatalma megfakul, a Rothschild és Rockefeller családok diadalmaskodnak és a pénzvilág hatalma hálózza be az egész világot, Magyarországot az immár 900 éve a Szent Korona Tanokra alapozott történelmi alkotmánya védi, mely védőhálót még a nagy hatalmú pénzvilág sem tudja áttörni. Árpád házi szentjeink sora, Szent István öröksége, Mária Országa a keresztény hit védelmezője mind rólunk szól, a Szűzanya oltalma alatt álló szakrális Magyarországról. II. András óta a mindenkori Magyar király egyben Jeruzsálem királya is, sőt Szent István apostoli királysága által örökös Jus exluzive joggal bír, tehát megvétózhatja a pápaválasztást is. Ne higgyük, hogy ez kis dolog, hiszen így akadályozza meg Ferenc József császár (magyar apostoli királyi jogánál fogva)az első szabadkőműves pápa Rampolla bíboros beiktatását. De nagy árat fizetünk érte. A világháborút követő béketárgyaláskor Edvard Benes szabadkőműves társa André Tardieú dühvel és gyűlölettel fűzi hozzá a Monarchia feldarabolásához: - "Magyarország semmiképpen nem számíthat részvétre." és ebben a szabadkőműves gyűlöletben a szövetségesek mind osztoztak.

Az amerikai küldött Bowman ezt a meggyőződéses gyűlöletet így mondja el: - " Minden lehető alkalommal a gyűlölet fogható bizonyítékát kellett mutatni az ellenséggel szemben. Magyarországot a Versailles-i szerződésben nem a bűnei miatt, hanem a hite miatt feszítették keresztre. A fanatikus szabadkőműves gyűlölet és prédalesés áldozata lett." A világháború úgy ér véget, hogy Amerika belép a háborúba. Azzal győz, hogy az Amerikai Egyesült Államok Elnöke Thomas Woodrow Wilson meghirdeti azt az örök békét, amely azzal válik örökbékévé, hogy nem diktátumok, hanem népszavazás fogja eldönteni a határvitákat. Nem győztesek és legyőzöttek fognak tárgyalni egymással a béketeremtés asztalainál hanem egyenrangú nemzetek akiket egyképpen megillet a legszentebb jog: a népek önrendelkezési joga. Wilson azonban Versaillesben és Trianonban szembefordul eszméivel, megtagadja nyilatkozatait, korábbi önmagát és a saját elképzelései helyett Masarykéit fogadja el. Tomás Garrigue Masaryk elsőrendű célja a Monarchia földarabolása és újabb soknemzetiségű birodalmak létrehozása (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Nagy-Románia) Ma már tudjuk, hogy az újonnan létrehozott államok egyike sem volt életképes és feloszlottak. Feloszlottak, de elrabolt területeink mégsem kerültek vissza hazánkhoz, mert lakájkormányaink mindegyike félt a nemzetéért kiállni a nagytőkével szemben. Előbb Kárpátalját és a felvidéket játszották el "kitünő kormányaink", majd rossz hozzállás miatt a délszláv eseményeket és a Románok EU csatlakozását sem használtuk ki nemzeti érdekeink rendezésére. Az I. világháborút követő két év alatt, Trianon előkészítésének éveiben Európában az Igazság kultuszát felváltotta az Amerikából beáramló Hazugság kultusza. Fejtő Ferenc így ír: - "..az Osztrák -Magyar Monarchiát a Franciaországban és Nagy Britanniában eluralkodott általános osztrák gyűlölet tette tönkre, melynek élharcosai a szabadkőművesek voltak, akik régóta várták a leszámolást klerikális főellenségeikkel...." Az előkészítő tárgyalásokon hihetetlen hazugságok kerülnek a jegyzőkönyvekbe. Pl.1919 február1 -én a Tizek Tanácsa előtt tartott beszédében Ion Brajtianu kijelenti, hogy a Magyarországtól elcsatolt területek - "vissza kell kerüljenek Romániához" és bár mindannyian tudják, hogy e területek soha nem tartoztak Romániához, mégis hagyják, hogy így kerüljenek be a jegyzőkönyvbe. A hazugságokon túl óriási hiba volt, hogy hazánk védekezési mechanizmusát szétverték, hadseregünk lefegyverezték a Linder Béla féle hazaáruló pribékek. A beteg vörös gróf Károlyi Mihály és a Jászi Oszkár féle politikusok (Jászi a Martinovics nagypáholy alapítója, jelenleg is páholy van róla elnevezve hazánkban), majd a hazáját, koronáját is kiárusító Kun Béla (1904-ig Kóhn Béla) kormánya ült rá a nemzet tüdejére, hogy levegőt se tudjon venni. De a történelmi Magyarország megmaradt volna egészben vagy majdnem teljesen egészében ha a győztes Wilson ragaszkodik eszméihez, elveihez, nyilatkozataihoz, mert az önrendelkezési jog alapján tartott népszavazás a hazánkra nézve kedvező eredménnyel zárulhatott volna. Mindenki sejtette hogy ezért nem tartották meg a népszavazásokat. De a történelmi Magyarország megmaradt volna akkor is, ha méltóképpen védekezik, amikor a román és cseh csapatok megkezdték területének megszállását. (jogtalanul, hiszen a világháborúnak vége volt, a békeszerződések pedig még nem zárultak le) Semmi sem felfoghatatlanabb a magyar történelemben(bár látva ezen erők mai akcióit kikövetkeztethető), mint a Károlyi -Jászi féle politikusok magatartása, akik a honvédelem megszervezése helyett a magyar önvédelmi ösztönt ébren tartó Szent Korona Tant és az egész magyar közjogot, közjogi intézményrendszert tapossák el nagy diadallal. Aztán a tragikus következményeket látva átadják sértődötten a hatalmat egy Moszkvából küldött keresztényidegen bolsevik csoportnak. A Trianont előkészítőknek igen nagy szükségük volt a szabadkőművességet kiszolgáló Károlyi Mihályokra, Jászi Oszkárokra és igen féltek a Tisza Istvánoktól. Ugye érzik a párhuzamot a mai politikai viszonyokkal. Trianon a kezdet, a keresztre feszítés. Most folyik nemzetünk haláltusája, és ezt a megrendítő halál, majd a feltámadás követi. Egyértelmű a krisztusi út, melyet az anya országa kell, hogy megéljen. Mert Magyarország a Regnum Marianum, Mária országa. Tudjuk, hogy ez mit jelent. Már az őskinyilatkoztatásban benne van a magyar küldetés:- "Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." Tehát a győzelem az asszony ivadékából ered és ez a krisztus útja. Az asszony (a szűzanya) elérhetetlen a kígyó (a sárkány -a sátán - a szabadkőművesség) számára, de az asszony népe, a krisztusi utat járó szakrális Magyar Királyság és annak lakossága az elérhető volt és elérhető most is. Ez vagyunk mi Magyarország népe, az asszony népe a Regnum Marianum. Ezt az utat kell nekünk járni és ezt a feladatot kapta az Úrtól nemzetünk, melyet teljesíteni is fog kellő időben, mert genetikailag kódolva van génjeinkben.

Visszatérve nemzeti tragédiánk eddigi legnagyobb csapására, megállapítható, hogy Trianon óta a Nemzeti Egység az, melynek szükségességéről talán a legtöbbet és legőszintébben szokás beszélni. Nemzeti egység azonban azért nem tud kialakulni, mert a tudatos szétverés, a titkosszolgálati nemzetellenes akciók, a pénzügyi oligarchia láthatatlan hadserege és jól látható talpnyalói, a nemzeti érdekektől elrugaszkodó pártérdekeket kiszolgáló pártokrácia (pl.a lakosság érdekeinek ellentmondó frakciófegyelem stb.), az ősturáni pogány vallások elővétele és ezzel a kereszténység tudatos gyengítése mind-mind a nemzeti egység ellen dolgozik. Gazdag és szegény, keresztény és ateista, öregek és állástalan fiatalok, trianoni magyarság - leszakadt magyarság, zsidóság - magyarság, cigányság-magyarság mind - mind olyan kérdések amik megmételyezik a nemzeti egységet. A többségében döntő központi kérdése a nemzeti egységnek a közös értékeinket mindig védő Szentkorona Tanra alapuló történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyre állítása (nem reformja), a keresztény Magyarország hitének megszilárdítása, a bukott liberalizmus megosztó (szalámizó) technikájának megállítása, az erős nemzeti nevelés és nacionalista identitás adhat megoldást. Az idegen érdekeket kiszolgáló, nemzetünket szétforgácsoló, a világ magyarjait megtagadó, a tett nélküli szavakkal operáló politikusaink jelenleg nem szolgálják teljes szívvel hazánk érdekeit. Zsidó honfitársainknak is el kellene dönteni végre, hogy magyar zsidók(azaz vallási kisebbségek) vagy Magyarországon élő zsidók (azaz vendégek) és ha az előbbi mellett döntenek akkor ők is küzdjenek velünk vállvetve a hazánkat Palesztinává süllyesztő cionista hittársaik ellen, ha pedig az utóbbihoz tartoznak akkor tartsák be a vendégjogokat vagy térjenek haza a számukra nemzetközileg létrehozott országukba.- "1944 márciusáig (a jogfolytonosság megszakadásáig)..." -írja John Flournoy Montgomery amerikai nagykövet- "...Magyarország volt az egyetlen európai ország a Pireneusoktól keletre, ahol a zsidók élete biztonságosnak volt tekinthető.... Hitlernek Magyarországgal szembeni haragját nagyrészt a zsidóknak nyújtott védelem provokálta ki.." biztosan ezért haragudnak reánk. A Trianon utáni kényszerpályán a magyar politika a jogfolytonosság helyreállításával, a Szentkorona-tan megbecsülésével nemcsak a magyar trianoni pszichózis legyőzésének teremtette meg a feltételeit, hanem a magyar állam megerősödésének és Trianon revíziójának is. Ha nem így lett volna nem kerülhetett volna sor 1938-40 között elveszett területünk egy részének visszacsatolására háború nélkül, mellyel európai középhatalommá válunk(170.000 km2). A stabilizálás első lépése akkor is és most is kizárólag a jogfolytonosság helyreállítása lehet. Ahogyan a népszuverenitás elvével Károlyiék óta oly sokan visszaélnek napjainkig és forgatják a manipuláció fegyverét, ezért a jogfolytonosság helyreállításának legfőbb garanciája a Szentkorona -tan hatálytalaníthatatlansága. Ez pedig azért megkérdőjelezhetetlen, mert miképpen egykor a király sem, úgy a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát. Magyarországon a főhatalom alanya csak a Szent Korona lehet, mely földi és égi királynőnk régense. 1920-ban a nagyhatalmak amerikai segítséggel keresztre feszítik az országunkat, 1947-ben Párizsban megerősítik ezt, 1956-ban Amerika megegyezik a megszállókkal és veszni hagy minket, 1989-óta tudatosan gyarmattá tesznek minket, mit várunk tehát másoktól, Amerikától, az Európai Unió-tól. Nekünk a saját keresztény védelmi rendszerünkre van újra szükség, nekünk a nemzeti akaratra van újra szükség, nekünk nem kell senki földje, de nem is adhatjuk a miénket sem soha föl. Ha tudjuk ésszel és nemzeti politikával, ha nem elbukásra ítélt erővel, de megmutatjuk a világnak, hogy él még a magyar és megvédi hazáját a keresztény Magyarországot, ha kell élete és vére árán is. A magyar nemzet újjáépítését a kereszténység belső megerősítésével, újjáélesztésével kell kezdenünk, mielőtt a hitetlenség és a Sátán szolgái hatalmasodnak el felettünk. Hit és erkölcs nem válhat külön. Ezt követeli tőlünk Szentjeink és keresztény dicső őseink sora, véráztatta magyar földünk jajkiáltása és gyermekeink jövője egyaránt. Ma megint nekünk kell utat mutatni az Európai Uniónak, hogy igenis keresztény Európát akarunk építeni, melynek ma is utolsó bástyája Magyarország. Nem fogunk elveszni, mert ha ez megtörténne akkor összeomlik Schuman és Adenauer műve az egész Európai Unió. Tegnap a Magyarok Világszövetsége az Igazságot Európának c. petíciójában a Trianoni és Párizsi döntés felülvizsgálatát kérte végre hivatalosan is a világ szervezeteitől és az egykori ítéletet aláíró nemzetektől. Mi kerületi lakosok és civil szervezetek emeljük fel hőseink zászlaját, őrizzük a magyar kultúrát, a nyelvet és hagyományainkat, óvjuk meg s ha kell védjük meg szűkebb és tágabb környezetünket, Magyarországot.

Emlékezzünk méltósággal, de tudassuk minden fiatallal, hogy nem, nem, soha nem adjuk fel nemzetünk értékeit és nem mondunk le idegenbe szakadt honfitársainkról soha. Minél többen fogunk össze napról - napra úgy hitben és lélekben erősödő nemzetünk újra életre kel és hitünk tudatában a győztes Krisztus és Szűzanyánk segítségével nemzetünk újra felemelkedik.

Isten engem úgy segéljen! Christus vincit!
Mireisz Tibor Nagykancellár
Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend

 
Terembura:
 
Térképek:
 
A magyar nyelv:
 
Kutatások
 
Rovásírás
 
Magyar gyüjtőlapok
 
Tamana
 
ARVISURA
 
Magyar népmesék
 
Régi történetek:
 
Teremtéstörténet
 
Tudástár
 
Badiny Jós Ferenc
 
Szent Korona
 
Őskereszténység
 
AJÁNLOTT IRODALOM
 
Versek
 
Ezoterika
 
Új tud. felfedezések
 
Evolúció
 
Szótár
 
Matematika
 
Egészségünkért
 
Kiszely István
 
A turáni népek
 
Számláló
 
Freestat
freestat.hu
 
Magyar Tudástár Logo
 
Stat
 
Többnejűség
 
Mátra Televízió
 
Elektronikus könyvtár
 
Időkép
Felhőkép
 
Magyar viseletkészítés
 

Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |