Magyar Tudástár
Fehér Sólyom István
 
Legújabb információk
 
Ajánlat I.
 
Mátyás
 
Ajánlat II.
 
Magyar zászló
 
Magyar címer
 
Kortárs alkotók
 
Ajánlat III.
 
Számláló
Indulás: 2007-07-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Ajánlat IV.
 
A strassbourgi ítélet
 
Játék
 
Hasznos linkek:
 
Nemzeti Hírháló Tv
 
Hírcsokor 2009.10.26.
Őfelsége a magyar
ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


Ajánlja ismerőseinek is a Hírhálót!


Mottó: ,,Mi magyarok, érezzük magunkban az élet szent parancsoló szavát, amely múltunkhoz mindig hű és egyenes kiállást parancsol. Érezzük és tudjuk, hogy megvan bennünk mindama feltétel, mellyel az örök magyar élet méltó hordozóivá leszünk az elkövetkező századokra is. Adja a Teremtő, hogy minden magyar lelkében eltiporhatatlanul és eladhatatlanul éljen az örök magyar erő, amely történelmi időkben történelmet van hivatva alkotni a magunk helyes, megalkuvást nem ismerő hitének igazolására és utódaink boldogabb magyar jövőjének biztosítására."
Gróf Esterházy János


Szőnyi Bartalos Mária
MAGYARORSZÁG KÜLÜGYMINISZTERÉNEK RÖVIDEN

Ha az Európai Únió - a Liszaboni szerződés miatt - alkut köt Csehországgal és Szlovákiával a Benes dekrétumok ügyében, amely alku a kitelepítettekkel, meghurcoltakkal kapcsolatban negatív alku lenne több Európai tagállam számára, akkor kössön alkut azokkal az országokkal is, amelyek érintettek.

Magyarország szigorúan és határozottan követelje az Európai Úniótól: Hazánk nem alkuszik a Benes dekrétumok ügyében! Amennyiben hazánk véleményét kihagyva mégis megalkuszik az EU, Csehország, Szlovákia, akkor az Európai Únió engedje el az összes, jelenlegi úniós magyar adósságállományt - az IMF adósságunkat fizesse vissza helyettünk - és az EU kártalanítsa mindazokat (gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat), akik elszenvedői voltak és most is szenvedői a Benes dekrétumoknak!

Komárom-Szőny, 2009. október 26.
Vonalban levők száma

 

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


Bogár László:
Trianon - Mohács mellett - a magyarság történetének legsötétebb szimbóluma. Szimbólum, mert ha alaposan megvizsgálnánk történelmünk mélyszerkezetét, valószínűleg rá kellene döbbennünk, hogy Trianon nem egyetlen esemény csupán.

A magyar történelem során békeidőben még soha nem ment végbe olyan népességbeli, egészségi vagyonban és lelki, erkölcsi, szellemi javakban való fogyatkozás, mint a kádári konszolidáció aranykorában.

Sokkal inkább megjelenítője egy olyan pusztító "világerőnek", amely számára hazánk mindig útban volt (van és lesz!), így neki Magyarország felszámolásának célja történelmi evidencia. Trianon tehát metafora gyanánt e megnevezhetetlen világerő kódnevévé vált. (Tegyük mindjárt hozzá, ez az erő a magáról szóló diskurzusteret eleve betiltja, gyűlöletbeszédnek nyilvánítja, és büntetőjogilag szankcionálja már azt a feltételezést is, hogy ő egyáltalán létezik). Azt is be kell látnunk, hogy lepusztulásunk messze Trianon előtt kezdődött, és Trianon óta is tart, újabb és újabb Trianonok láncolatát létrehozva. És azt, hogy Trianon nemcsak ezt a világerőt jeleníti meg, hanem egy még ennél kényesebb és fájdalmasabb tényt is. A történelmi Magyarország ugyanis a Szent Istvántól Mátyás királyig tartó "tér-időben" is ki volt téve e világerő pusztító hatásának, mégis meg tudta őrizni szakrális talapzatát és erre épülő integritását. A Mohács óta zajló második fél évezred azonban a folyamatos tragikus lepusztulás története. Ez arra utal, hogy a magyarság közben olyan egyre mélyülő spirituális válságot él át, amelynek nyomán egyre kevésbé képes önmaga létstratégiájának megfogalmazására és bátor képviseletére. Magyarország napjainkban történelmi mélypontra jutott. Végzetes lepusztulási lejtőn tart lefelé mind az anyagi és természeti értelemben vett vagyonok, mind a népesedési és egészségvagyon, mind az olyan szimbolikus vagyonok terén, mint a nemzet lelki, erkölcsi, szellemi "készletei". Minél pontosabb képet kellene tehát alkotnunk arról a történelmi folyamatról, amely idáig juttatott minket, illetve amely változatlanul visz egyre mélyebb és veszélyesebb válságörvények felé. Trianon történelmi mélyszerkezetének alapos elemzése éppen ehhez kínál esélyt. Ez az írás terjedelméből adódóan legfeljebb arra tehet kísérletet, hogy ráirányítsa a figyelmet a kérdés egyes, eddig kevésbé vizsgált rejtett dimenzióira. Nem válaszokat ad tehát, csupán felvázolja azoknak a kérdéseknek a logikai láncolatát, amelyeket fel kellene tenni, ha el akarjuk kerülni Magyarország végleges felszámolását.

Amit először is rögzíteni kell, az az a tény, hogy fél évezrede folyamatosan birodalmi függésben élünk, és minden eddig minket kifosztó impérium kivette a részét annak a lepusztulási lejtőnek a létrejöttében, amelyen ma is mozgunk lefelé. Ráadásul az is fontos mozzanat, hogy az igazán súlyos kifosztás nem is elsősorban azokban az időszakokban zajlott le, amikor az éppen aktuális birodalom "konszolidált" ("business as usual") körülmények között fosztogatott minket, hanem amikor a nagy birodalomváltások mentek végbe. A török kiűzését követő iszonyú kataklizmák során 20-25 év alatt nagyobb vagyonvesztés ment végbe, mint a 150 évnyi hódoltság idején. Az első világháború és Trianon az 1914-től 1924-ig tartó évtized során szintén nagyobb lepusztulással járt, mint a 200 éves Habsburg-uralom. A második világháború és az iszonyú jóvátétel szintén nagyobb roncsolást hozott magával, mint az időben és térben egyaránt "harmadik" birodalom (a hitleri Németország) minket érő előzetes kifosztása. És végül a szovjet birodalom összeomlása és a nyugati globalitás birodalmának berendezkedése, hatalmi-gazdasági erőforrás-szivattyúinak működése összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt okozott a "rendszerváltás" húsz éve során, mint a szovjet megszállás 45 éve összesen. Meg kellene értenünk tehát a birodalomváltások "lemez-tektonikájának" pusztító logikáját.

Az egyre súlyosabb birodalmi alávetésünk és kifosztásunk elmúlt fél évezrede éppen a világ-kapitalizmus brutális "globalo-diktatúrája" kibontakozásának időszaka. Csupán optikai csalódás tehát az, hogy látszólag öt különböző birodalom fosztogatott minket, mert ez az öt valójában egy! Mint ahogyan a "levantei eredetű" mediterrán kereskedő kapitalizmus Machiavellije, a felvilágosodás Voltaire-i "sötétségére" épülő jakubinus létkaraktere, Lev Davidovics Bronstein (alias Trockij) a Wall Street diszkrét finanszírozásával felépített bolsevizmusa, és most a neoliberális globálnyikok világméretű uralma ugyanannak a több ezer éves pusztító világerőnek a különböző megjelenési formája, amelyet - mint tudjuk - persze "politically incorrect" valódi nevén nevezni.

Mindezt azért tartom fontosnak jelezni, hogy óvjam magunkat attól a végzetes történelmi optikai csalódástól, hogy a nyugatias modernizáció létszerveződési módja, és az ő mostani nagyszerű demokráciája és piacgazdasága az a létező világok legjobbika, és hogy a "Nyugat" mindig a javát akarta Magyarországnak. Észlelnünk kellene végre, hogy a Mediciek és a Fuggerek geopolitikai harapófogójában fokozatosan összeroppanó Magyar Királyság óta folyamatosan útban van minden, ami a valóban önálló, független, a Szentkorona szakralitására épülő létszerveződési módra alapozódó Magyarországra emlékeztetne a Kárpát-medencében.

A török birodalomi terjeszkedés is inkább csak ürügy és eszköz volt korának globális kapitalizmusa kezében, hogy belső hatalmi konfliktusaik rendezése közben egy füst alatt felszámolják Magyarországot is. A legnagyobb kontinentális hatalmat, Franciaországot például semmi nem akadályozta meg abban, hogy saját nyers világuralmi törekvéseitől hajtva a minket éppen brutálisan kifosztó Oszmán Birodalom hűséges stratégiai szövetségese legyen.
Miközben mi önpusztító naivitással éppen ezt a Nyugatot védtük önfeláldozóan! Nos, a Nyugat globális birodalma ezután az "entré" után történelmünk minden kritikus elágazási pontjánál mindent megtett annak érdekében, hogy cinikus-gátlástalanul lefosszon és kiárusítson minket. Paradox módon ez még a szovjet birodalmi alávetettségünkre is igaz. Hiszen egyfelől a jaltai paktum nyomán ezt közvetlenül is nekik köszönhetjük, ráadásul ennek a szálnak van egy Jaltánál sokkal súlyosabb és mélyebb szerkezeti összefüggése is.

Mert lassan itt az ideje, hogy próbáljunk elszakadni attól a másik végzetes optikai csalódástól, hogy a szocializmus és kapitalizmus egymás történelmi ellentétei. A magát szocializmusnak nevező létszerveződési mód ugyanis nemcsak nem ellentéte a kapitalizmusnak, hanem a kapitalizmus hatalomgazdaságának legnyersebb, vegytiszta formáját testesíti meg. Létrejötte annak köszönhető, hogy a XX. század elején Kelet- és Közép-Európa társadalmaiban még mindig létezett a zárt, tradicionális anyagi és szakrális szimbolikus viszonyok között élő paraszti társadalom.
A globális kapitalizmus urai azonban tisztában voltak azzal, hogy ezt rövid idő alatt csak egy olyan brutális berendezkedés tudná szétroncsolni, és olyan eszközökkel, amelyeket akkor már a "fejlett és demokratikus" - ergo finnyás ízlésű - Nyugat legfeljebb Afrikában engedhetett meg magának. Szétroncsolni pedig egyszerűen azért kellett, mert csak így lehetett "legyártani" a védekezésképtelen és engedelmes dolgozó és fogyasztó "állatok" gigantikus csordáit ezekből a paraszti társadalmakból, amit napjainkban elegánsan "globális integrációnak" szokás nevezni, és amelynek egyetlen célja a globális erőforrás-szivattyúk sikeres működtetése az ily módon véres péppé tett lokalitásokban.

A magát "szocializmusnak" nevező szerveződési mód ezt a feladatot kiválóan teljesítette! Mintegy "előemésztette" a térség társadalmait, és mikor e feladatának eleget tett, kollaboráns oligarchiái szíves örömest visszaszolgáltatták azt eredeti tulajdonosaiknak. Hogy a már említett Lev Davidovics Bronstein milyen szerepet is játszott mindebben, az, ma már nyílt titok. Annyira, hogy az amerikai kongresszusban a harmincas évek elején egy McFadden nevű képviselő vizsgálatot kívánt kezdeményezni a FED és számos amerikai pénzintézet ellen, mert bizonyítékai voltak arra, hogy egy svéd bankcsoporton keresztül közvetlenül finanszírozták Trockijt és annak bolsevik forradalmát. Oroszország zárt szakrális paraszti társadalmának radikális felbontását - tehát a globális kapitalizmus stratégiai céljainak megvalósítását - éppen a bolsevik diktatúra tette lehetővé, mégpedig történelmileg hihetetlenül rövid idő alatt, és persze ehhez mért brutalitással.

Trianon szerepe ugyanebbe a stratégiai tervbe illeszkedett, bár már csak a kegyelemdöfés volt, hisz a Tanácsköztársaság bolsevik hatalomátvételi kísérlete és pusztító berendezkedése jelezte, hogy Magyarországnak ugyanezt a sorsot szánták a világ urai. A "különös kegyetlenséggel" végrehajtott folyamat a magyar társadalom alapvető lelki, erkölcsi és szellemi talapzatában végzetes roncsolódást indított el.

A magyar forradalom és szabadságharc 1956-os eltiprásában, amely Trianon újabb történelmi felvonása, azért segített készségesen a Nyugat globális birodalma a szovjet impériumnak, mert az eredeti "projektje" számára a forradalom komoly fenyegetést jelentett. Egyrészt a paraszti társadalmak szétverése még éppen, hogy csak elkezdődött, másrészt 1956 a Nyugat urai számára veszélyesebb kihívás volt, mint a szovjet birodalomnak.

Azt jelezte ugyanis, hogy egy szakrális mélyszerkezetében még mindig ép nemzet képes megmutatni az egyedüli kiutat. Azt tudni illik, hogy a "kapitalizmus versus szocializmus" hamis síkjából térben kilépve kell megkeresni az emberi lét egyetlen lehetséges útját, a hagyomány szakrális létharmóniájához való visszatalálást. Ez azonban olyan nyilvánvalóvá tette volna a nyugatias kapitalizmus zsákutcájának végzetes tényét, amit a Nyugat urai aligha engedhettek meg maguknak, ezért tettek meg mindent annak érdekében, hogy 1956 mihamarabb elbukjon.
Az eredeti projekthez a "liberális" reformok jelentették a visszatérést, persze csak azután, hogy a lázadó nemzet megkapta globális uraitól a megfelelő büntetést. Az 1956-ot követő évtized során a paraszti társadalmat szétroncsoló eredeti terv sikeresen megvalósult, és elkezdődhetett a "visszaadás" lassú előkészítése. Ezt már akkor is az MSZP-SZDSZ nagykoalíció jelentette.

Kádár személyesen bízta meg Nyers Rezsőt és Tardos Mártont annak a "reformnak" a kidolgozásával, amely a visszatérés első állomása volt. A hetvenes és a nyolcvanas évek során az adósságcsapda rázárult az országra, de nem csak anyagi értelemben.

A magyar történelem során békeidőben még soha nem ment végbe olyan népességbeli, egészségi vagyonban és lelki, erkölcsi, szellemi javakban való fogyatkozás, mint a kádári konszolidáció aranykorában. A felkészületlen magyar társadalmat olyan rövid idő alatt és olyan példátlan brutalitással hajszolták át a globális alkalmazkodás kényszerű szakaszán, hogy ennek máig tartó végzetes következményei lettek. Az egyik - talán legdrámaibb - fejlemény, hogy 25 év alatt a megkétszereződő mezőgazdasági termésátlagot 15-szörös üzemanyag felhasználással, és 40-szeres vegyi anyag felhasználással értük el, és mindeközben a középkorú falusi férfiak rák okozta halálozása megötszöröződött. Ez volt az igazi "rendszerváltás", vagyis annak a folyamatnak a kezdete, amelynek során a Nyugat globális birodalma visszavette a most már feleslegessé váló szovjet birodalom brutális politikai kapitalizmusától a "kényszerítő passzként" rábízott országokat, ahol az példamutató brutalitással felszámolta a tradicionális, szakrális paraszti társadalmakat. Mindebből kiderülni látszik, hogy Trianon nem egyetlen esemény, hanem e pusztító világerő működésének élő szimbóluma. És minden bizonnyal újabb és újabb "Trianonokkal" kell megtanulnunk a Magyarország felszámolására irányuló törekvéseikkel való eredményes szembefordulás nemzetstratégiáját.

Bogár László

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


A Magyarok Szövetsége átadta Alaptörvény javaslatát Sólyom Lászlónak

Október 25-én a köztársasági elnök hivatala, a Budai Várban lévő Sándor Palota előtt nyílvános küldöttgyűlést tartott a Magyarok Szövetsége. A szervezet elnöke Vukics Ferenc beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar Országgyűlés 20 éve mulasztásos törvénysértést követ el, hiszen még mindig nem alkotta meg a Magyar Állam népszavazáson hitelesített Alaptörvényét. Emiatt az Alkotmánybíróság már több alkalommal elmarasztalta az Országgyűlést!!

Vukics Ferenc hangsúlyozta, hogy a jelenleg érvényben lévő "Alkotmányt" két ember készítette az 1949-es orosz mintájú alkotmány módisításával. Ám ennek bevezetőjében is szerepelt néhány döntő fontosságú kitétel:
"A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg."

Akkor, az Ellenzéki Kerekasztalnál úgy döntöttek, hogy a végleges alkotmányt népszavazáson kell elfogadtatni! Ez a mai napig nem történt meg!.
Így történhetett meg az ország kiárusítása, a törvénytelenség tobzódása. Az ideiglenes alaptörvény számtalan kiskaput nyit a hatalommal való visszaélésre, következmények nélküli törvénysértésekre! Magyarország jövőjének tehát egyik alapvető fontosságú kérdése az alkotmányozás. Ami egyébként minden korábbi "szocialista" országban megvalósult!

Ezért a Magyarok Szövetsége szakérői kidolgozták a történelmi hagyományokon alapuló, a magyar nemzet és a társadalom valós érdekképviseletét rögzítő Alaptörvény tervezetét, melyet átadtak a a köztársasági elnök megbízottjának, mert Sólyom László ismeretlen helyen tartózkodott.

A küldöttgyűlésen felolvasták a törvényjavaslat legfontosabb pontjait. A küldöttek feladata most az lesz, hogy az egész ország közvéleményével tudatosítsák az alkotmányozás mielőbbi végrehajtásának fontosságát, és megismertessék az alaptörvény - javaslatot.

Felszólalt a képviselők költségtérítésének elszámolásával kapcsolatos népszavazás kezdeményezője, Seres Mária is. Ő is azt hangoztatta, hogy a hatszázezer aláírást felmutató kezdeményezés lesöprése azt mutatja, a jelenlegi hatalmi berendezkedés nem teszi lehetővé a társadalom valódi érdekérvényesítését, a népképviseletet.

Vukics Ferenc záró beszédében saját tragikus családi eseményeivel kapcsolatban hívta fel a figyelmet az országban uralkodó siralmas állapotokra, pusztításra. Hangsúlyozta, olyannyira egyértelmű az alkotmányozás szükségessége, hogy most eldől ki akarja szolgálni a nemzeti érdekeket, ki az akit csak saját anyagi, hatalmi vágya vezérel,vagy netán idegen befolyás alatt cselekszik.

Varga László

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


A nagygyűlésről megjelent MTI-hírt átevette a magyarországi sajtó

Egy új alkotmány alaptételeit tartalmazó dokumentumot, valamint az Országgyűlés feloszlatását követelő levelet adott át az államfő hivatalának a Magyarok Szövetsége vasárnap délután a budai Várban tartott nagygyűlésüket követően.

A dokumentumot a Köztársasági Elnöki Hivatal mellett tartott megmozduláson a nemzeti színű és árpádsávos, valamint különböző településneveket tartalmazó transzparenseket magasba emelő mintegy hétszáz ember előtt is ismertették.

Kétkamarás, hét évre választott és visszahívható parlamenti képviselet felállítását, a nép által szintén hét évre választott és visszahívható államfőt, a jelenlegi Országgyűlés feloszlatását, a magyar föld és a nemzeti vagyon védelmét és a "történelmi alkotmányosság helyreállítását" követelték, mindezt a "Szent Korona jogi személyiségének megteremtésével".

Új alkotmányt és a parlament feloszlatását követelték a budai Várban
monitormagazin

Néhány százan alkotmányoztak a Várban
stop.hu

Tüntetés a Várban
HírExtra

Tüntetésen követelt új alkotmányt a Magyarok Szövetsége
MR1

Új alkotmányt követeltek a budai Várban
A dokumentumot a Köztársasági Elnöki Hivatal mellett tartott megmozduláson ismertették.
Dunatv.hu
   
Nagygyűlést tartottak a Várban
FN.hu

Új alkotmányt és a parlament feloszlatását követelték a budai Várban
ahírek

NetHírlap

A "történelmi alkotmányosság helyreállítását" követelték budai Várban
Hírszerző

Feloszlatná a parlamentet a Magyarok Szövetsége
MNO - PL

"Új alkotmányt és új parlamentet!"
Metropol

Új alkotmányt és a parlament feloszlatását követelték a budai Várban Klubrádió

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


A bankárvilág, háttérhatalom fosztogató technológiája
(nyílt gondolatok a jelen tragédiájáról)

1, A jelzáloggal biztosított hitelszerződés (közjegyzői okirat) törvényes tulajdonforma cserét ír elő a bank és a hitelfelvevők között, tehát törvényes ellenértéknek kellene lenni. A banknak a tulajdonában álló pénzt kellett volna a kölcsönvevőknek felajánlania, azonban a bank által kölcsönadott pénz sosem volt a tulajdonában, mivel a semmiből keletkezett, és a fedezete a kölcsön létrejöttekor a jelzálog, fizetési igérvény lett.

A bank tartalék alapja (ami a bank tulajdona) nem változott a kölcsön folyósításától.

A pénz tehát nem a bank meglévő vagyonából származott, hanem számlapénzként a bank számítógépében teremtették (feltalálták) így semmit sem adott hozzá saját vagyonából.

2, Jelenleg kétszintü bankrendszer van hazánkban. A jegybank (vagy annak szerepét betöltő) bank bocsátja ki az ország pénzét (elméletben!!). Meghatározva az embereknél, a gazdaság szereplőinél lévő pénz mennyiségét és a jegybanki kamatot.

A kereskedelmi bankban elhelyezett betétesek pénzét a bank sajátjaként, megsokszorozva kezeli.

3, A bankok kitalálták, bevezették, törvénybe foglaltatták a tartalékráta fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a betétesek által a bankba elhelyezett pénz csak egy kis részét, a tartalékráta % a szerinti részt kell a készletben tartani a betétesek számára. Ha a tartalékráta 10% mint az USA ban, akkor a bankba be tett pénz, pl 1 mill USD -re 10 millió USD t adhat ki hitelbe egy vagy több adósnak. Magyarországon pl 2 % a tartalékráta, azaz 2 M Ft betétet elhelyez a kereskedelmi bank az MNB ben, és a bank 100 M Ft hitelt helyez ki, amely pénz egy fiktiv, semmilyen ellenértéket nem képviselő pénz.
(A pénzteremtésnek ezen formáját irja le Paul Samuelson/William Nordhaus: Közgazdaságtan cimü könyve Makroökonómia 385-404 oldal, ahol a pénzteremtés láncolatáról (PIRAMIS !!!) mutat ábrát a szerző))

A BANKOK TEHÁT KAMATOZÓ ADÓSSÁGKÉNT TEREMTIK A PÉNZT.

4 Erre a fiktív pénzre számitja fel a bank a kamatot, minden költséget, (THM) valamint az árfolyam kockázatot is (deviza hitelnél nem is kell felvenni a banknak devizát, hogy kölcsön adjon, hiszen a semmiből állitotta elő azt, és a valuta árfolyamának kockázatát is az ügyfelekre háritja. - igy a gazdasági erővel való visszaélés tényállását valósítja meg

5, A szerződés megnevezése: DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT, JELZÁLOG TIPUSÚ HITEL, KÖLCSÖN SZERZŐDÉS .

A "számlapénzt" visszafizetéskor megsemmisíti a bank, de az utána beszedett kamatokat, egyéb átláthatatlan költségeket, terheléseket elteszi,lefölözi, abból a jegybanknál tartalékot képez, és magasabb összeggel ujra indul a folyamat.

Igy állitják elő a bankok a tényleges munkától elvonatkoztatott, mögöttes értéket nem tartalmazó, bankok számítógépén születő a kamatból és az átláthatatlan tranzakciókból keletkező buborék pénzt.

6,Jelenlegi pénzügyi rendszer lényegében egy globális piramisjáték!!!!!

Utolérhetetlen, tisztességtelen, etikátlan, törvénytelen gazdagodás a bankok számára. A banktitokra hivatkozva a hitelfelvevőket megtévesztik . A bank jelenlegi müködése szerint az emberi mohóság, kapzsiság, hatalomvágy megtestesülése. (igy került a föld javainak 80-90%-a a bankárok birtokába, hogy a nem létező pénz után kamatokat szedtek, továbbá a mások pénzét használták, és mindezt "törvényesen")

Az (EBH 1999,112) -A Ptk.200.§ (2) bek, 204.§ (1) bek, valamint a 237.§(1) bek alapján a pilótajátékok elvén müködő rendszerhez kapcsolódó szerződések jó erkölcsbe ütköznek, ezért semmisek.

A Bíróság álláspontja szerint a közfelfogással és a társadalom egészének általános értékrendjével mindenben összeegyeztethetetlen annak elfogadása, hogy egyesek mások nyilvánvaló károsodása árán sokszoros haszonhoz jusson. Az ilyen célzatú szerződések nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütköznek, és mint ilyenek a Ptk 200.§ (2) bekezdése alapján semmisek.

,Az 1996 évi LII Btk 299/C § alapján: aki mások pénzének előre meghatározott formában történő és kockázati tényezőt is tartalmazó módon való összegyüjtésén és szétosztásán alapuló játékot szervez, amelyben a láncszerüen bekapcsolódó résztvevők a láncban előttük álló résztvevők számára közvetlenül vagy a szervező utján pénzfizetést vagy más szolgáltatást teljesítenek, büntettet követnek el (pilótajáték)

A fent hivatkozott szakkönyv alapján is egyértelmü, hogy a törvényesített bankrenszer a piramisjáték sémája szerint épül fel, ugy mint:- felülről lefelé haladva a piramis szinteken:
MNB- >Kereskedelmi bankok- >pénzügyi tanácsado cégek- >brókercégek (Bankbróker, Credithill, stb)- >értékbecslők,- >jogi tanácsadók, közjegyzők-> pénzügyi tanácsadó ügynökök ezrei- >betétesek, hitelesek (a piramis alja)

A jelenlegi pénzügyi válság összes jellemzőjére egyértelmü bizonyíték mind a piramisjáték, mind a csalás, mind az erőfölénnyel való visszaélés törvénytelenségek tényállására.

A bankok fenti tevékenysége Btk 318.§ alapján csalásnak minősül, amely kimondja: aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el

MAGYAROK, HONFITÁRSAIM !!!

NYISSUK KI AZ ABLAKOKAT A FEJEKBEN, ÉS VESSÜNK VÉGET ENNEK A PISZKOS MÓDSZERNEK !!

Egy nemzeti érzelmü magyar
(átvéve a postaimre.com -ról)

 
Terembura:
 
Térképek:
 
A magyar nyelv:
 
Kutatások
 
Rovásírás
 
Magyar gyüjtőlapok
 
Tamana
 
ARVISURA
 
Magyar népmesék
 
Régi történetek:
 
Teremtéstörténet
 
Tudástár
 
Badiny Jós Ferenc
 
Szent Korona
 
Őskereszténység
 
AJÁNLOTT IRODALOM
 
Versek
 
Ezoterika
 
Új tud. felfedezések
 
Evolúció
 
Szótár
 
Matematika
 
Egészségünkért
 
Kiszely István
 
A turáni népek
 
Számláló
 
Freestat
freestat.hu
 
Magyar Tudástár Logo
 
Stat
 
Többnejűség
 
Mátra Televízió
 
Elektronikus könyvtár
 
Időkép
Felhőkép
 
Magyar viseletkészítés
 

Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |